Nepřehlédněte...

POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY OD 16.5.2022
Zpět
12.10.2021, FunPark Pohádka Správce

Provozní řád


Provozní řád Funparku POHÁDKA

Platnost od: 1.6.2018

Provozovatel: Ladante s.r.o.

Adresa provozní jednotky: Bratří Čapků 2779, 438 01 Žatec

Provozní doba: Po – Ne       9 - 18 hod                  

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků ve Funparku Pohádka – volnočasovém zařízení určeném pro krátkodobé trávení volného času, zejména dětí a rodičů, provozovaném společností Ladante, s. r. o. (IČ:070 66 457 , se sídlem Bratří Čapků 2779, 438 01 Žatec ). Dále jen jako „Funpark Pohádka“ nebo „Pohádka“.

 

Návštěvníkem se rozumí každá osoba vstupující do areálu Funparku Pohádka, bez ohledu na její věk. Provozní řád se vztahuje na celý areál Funparku Pohádka, kdy tento sestává zejména ze zpoplatněné hrací plochy zábavního centra, provozu občerstvení, obchodů a provozovny služeb. Po vstupu do areálu Pohádka jsou všichni návštěvníci povinni se tímto provozním řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

Zakoupením vstupenky, nebo vstupem do prostoru Funparku Pohádka přijímáte všeobecné obchodní podmínky a vyjadřujete výslovný souhlas, potvrzujete Vaše seznámení a zavazujete se dodržovat tento Provozní řád, pokyny zaměstnanců provozovatele a pravidla pro užívání jednotlivých atrakcí. 

Osoby, které doprovázejí vstupující děti, jsou zároveň povinny seznámit s provozním řádem i tyto doprovázené děti, a to způsobem přiměřeným věku dítěte.

Informace o otevírací době a platných cenách jsou umístěny na recepci, v aktuálních letácích Funparku Pohádka a na internetových stránkách www.funparkpohadka.cz.

Herna je určena pro děti ve věku 0 - 12 let.

V zařízení není poskytována služba hlídání dětí. Všechny děti mladší 12 let užívající atrakce  Funparku Pohádka musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu.

Návštěvníci mají možnost využít dvojího typu skříněk, uzamykatelné či neuzamykatelné. Klíče pro uzamčení věcí do skříněk jsou k dispozici na recepci. Pro zapůjčení skříňky účtujeme 100,- Kč vratnou zálohu. Při nevrácení a ztrátě klíče bude účtován poplatek 100,- Kč na výrobu nového klíče.

Dodržujte otevírací dobu a pokyny našeho personálu týkající se ukončení provozu v herně. Každý nepovolený vstup a krádež budou ohlášeny na policii. Vstup na koberec v hale a na veškeré atrakce v ní je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v PONOŽKÁCH (doporučujeme vhodné sportovní oblečení). V případě potřeby je možné ponožky zakoupit na recepci za poplatek (informace o cenách naleznete přímo na recepci). Na atrakce je přísný zákaz vstupu s brýlemi (může dojít k rozbití skla a následnému poranění).

Hala je vybavena protipožárním výstražným systémem, elektronickým zabezpečovacím systémem EZS a kamerovým systémem. Ve všech prostorách a rovněž i na toaletách je přísně zakázáno kouřit. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k vyhlášení falešného požárního poplachu. Příslušné náklady hradí osoba, která poplach způsobila.

Naše restaurace vám nabízí široký výběr chutných jídel a nápojů.  Prosíme Vás proto o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strava, kterou Vám rádi na přání ohřejeme. Do haly nesmí být vnášeny obaly ze skla a porcelánu. Z bezpečnostních a hygienických důvodů je vjezd kočárku na koberec zakázán. Místo pro kočárky je vyhrazené v prostorách recepce, u vchodu do Funparku Pohádka. Do prostoru atrakcí je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití. Platí i zákaz žvýkání na hrací ploše! Pro konzumaci zakoupených jídel a nápojů slouží pouze gastro oddělení. Naše zařízení je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohleduplnost a vzájemné respektování našich návštěvníků. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby skutečně důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu.

K zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky. Především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé nebo ostré předměty (platí to např. i pro nové dárky k narozeninám). Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin.

Pravidla chování návštěvníků

Šplhání po vnějších sítích všech atrakcí a dalších přístupných vnějších částí herních prvků je zakázáno. Vstup na atrakci určenou pro nejmenší děti – dětský koutek - je povolen pouze dětem do 3 let a maximální kapacita je 20 osob. Starší děti mohou být z těchto prostor vykázány. Dozorující dospělá osoba má vstup povolen. Mimo prostor této atrakce je dovolen vstup dětí mladších tří let pouze v doprovodu dospělých osob. Vstup na atrakci nafukovací hrad – skákací hrad - je povolen pouze dětem do 12 let, jejich počet je omezen na max. 8. Na našich  skluzavkách platí přísný zákaz výstupu proti směru skluzu, hrozí nebezpečí vážného úrazu. Respektujte doporučenou správnou pozici při sjezdu a přizpůsobte jízdu rychlosti atrakce. Po sjezdu okamžitě opusťte dojezdovou plochu. Menší trampolíny mohou být využívány pouze jednou osobou v omezeném čase. Větší trampolína je současně určena pro maximálně dvě osoby. V zájmu ohleduplnosti prosíme o dodržování pokynů personálu. Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána! Dodržujte prosím pravidla umístěné při vstupu na trampolíny. Elektrická autíčka v prostoru pod multifunkční prolézačkou jezdí na žetony, které je nutno zakoupit na recepci. Na autíčku mohou jet maximálně 2 děti. Pro děti, které potřebují při jízdě doprovod dospělé osoby, jsou k dispozici všechny typy autíček. Běhání na dráze a úmyslné narážení je přísně zakázáno! Malá jezdítka, vozítka a odrážedla jsou určeny výhradně pro malé děti a používat je lze pouze na koberci!

Všechny části a zařízení haly Pohádka smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v  provozuschopném a bezpečném stavu. Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce a dodavatel atrakcí svými certifikáty. Atrakce proto vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány. Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v hale mohou sdělit návštěvníci našim zaměstnancům, kteří vždy sjednají  nápravu  v nejkratším možném  termínu. Nalezené věci budou uloženy na recepci, a pokud nebudou vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami. Návštěvník ručí při použití všech zařízení haly, např. herních prvků, skákadel, skluzavek a sanitárních zařízení, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené dítětem/dětmi, které doprovází.

Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele.

Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu haly nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni nebo i trvale vyloučeni z Funparku POHÁDKA. Vstupné se v těchto případech nevrací.

Maximální kapacita funparku Pohádka je dimenzována pro 150 osob. Maximální počet osob v labyrintu je 80. Maximální počet dětí na hřišti pro nejmenší je 20. Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál po určitou dobu zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou. Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí. Provozovatel si v zájmu všech hostů vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup osobám, jejichž návštěva parku vzbuzuje pochybnosti (např. pod zřejmým vlivem alkoholu). Do haly je zákaz vstupu osobám trpících nakažlivou nemocí, nevolností, nemocí, nebo jedná-li se o osoby v karanténě. Platí zákaz vstupu zvířat. Do labyrintu není dovolen vstup dospělým osobám bez dětí.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.

Zvláštní situace a jejich řešení

Úrazy

V případě úrazu personál Funparku Pohádka poskytne lékárničku a po dohodě se zraněným a jeho doprovodem, zváží přivolání rychlé záchranné služby. Každý úraz je nutné hlásit na recepci, o úrazu je proveden zápis do formuláře. Provozovna je vybavena lékárničkou, která se  pravidelně kontroluje a doplňuje. Personál je pro tyto situace řádně proškolen.

Ztráta dítěte

Ztracení dítěte je nutné nahlásit na recepci. V případě zmizení dítěte je ve spolupráci se zaměstnanci našeho centra a Policií ČR zahájeno pátrání.

Stížnosti

Na recepci Funparku Pohádka je k dispozici Kniha přání a stížností. V případě, že chce zákazník sdělit pochvalu nebo kritiku, může tak učinit zde. Záležitostmi, které vyžadují řešení, se bude zabývat vedení společnosti a zákazník bude o výsledku následně informován.

 

Všeobecné obchodní podmínky

  1. Použití jednotlivých přístrojů a zařízení haly je pouze na vlastní nebezpečí. Jednotlivá zařízení jsou certifikována podle příslušných norem ČSN EN 1176-1: 2009 a ČSN EN 1176-10: 2009. Atrakce vyhovují bezpečnostním požadavkům, jsou pravidelně kontrolovány. Za případné škody způsobené dětem, jejich rodičům a ostatním návštěvníkům centra, způsobené neodborným ovládáním nebo manipulací s náčiním, odpovídají rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti. Ručení provozovatele se tak omezuje na hrubé vlastní zavinění.
  2. Rodiče a doprovázející osoby jsou povinny dohlížet na své děti přítomné v hale tak, aby nedocházelo k poškození zařízení a náčiní. Rodiče a doprovázející osoby odpovídají za chování dětí. Personál provozovatele k dispozici na jednotlivých atrakcích nezakládá v žádném případě vztah dohledu.
  3. Při používání všech zařízení haly platí zásada pečlivého a ohleduplného zacházení. Při hrubém porušení těchto zásad mohou být tyto osoby vedením centra nebo jím příslušně zplnomocněnou osobou vykázány bez vrácení vstupného. Toto dítě a jeho doprovázející dospělá osoba musí přitom opustit centrum.
  4. Šplhání po vnějších sítích a po částech přístupných zvenku je zakázáno. Vstup na zařízení herny určené pro nejmenší děti – dětský koutek - je povolen pouze dětem do tří let. Mimo prostor těchto zařízení je dovolen vstup dětí mladším tří let pouze v doprovodu dospělých osob. Vstup na koberec v hale je v obuvi zakázán. Použití všech atrakcí v hale je možné pouze v ponožkách.
  5. Vnášení vlastních jídel, nápojů, sladkostí a ostatních potravin je zakázáno. Výjimkou je kojenecká strava.
  6. Pro bezpečnost vlastního dítěte a také ostatních dětí nesmí být přinášeny do centra vlastní hračky, zejména je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty. Platí to i pro dospělé osoby.
  7. V celém prostoru Funparku Pohádka je zakázáno kouřit!

 

Děkujeme  za  pochopení.


Funpark POHÁDKA